Ratkaise tekniset näkemyserot nopeasti tavarantarkastajan avulla

Keskus­kauppakamarin hyväksymä tavaran­tarkastaja Janne Jurvelin

Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa

Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere

Pien-, rivi- ja kerrostalojen sekä loma-asuntojen tarkastukset

Minkä tahansa teknisen asian puolueeton selvitys, kuten esimerkiksi työ-, suunnittelu- tai materiaalivirhettä, puutetta tai poikkeamaa tai kustannusten ylittymistä koskevat näkemyserot. Tarkastussisältö sovitaan tapauskohtaisesti.

Toimisto-­ ja liikerakennusten, julkisten ja liikuntarakennusten tarkastukset

Suurempien rakennusten tarkastukset selvittävät tekniset asiat puolueettomasti, joko laajasti tai rajatusti tilanteen mukaan. Tarkastuksen kohde voi olla esimerkiksi suunnitelmanmukaisuuden tarkastus, työvirhe tai materiaalipuute.

Puutuotteiden ja puurakentamisen tarkastukset

Erityisosaamista vaativa tavarantarkastus selvittää suurten puurakennusten ja tehdasvalmistuotteiden teknisen oikeellisuuden tai puutteet. Myös muun puurakentamisen ja puutuotteiden tarkastukset.

Miten tavarantarkastaja voi auttaa?

HTT-tavarantarkastaja tulee avuksi, kun esimerkiksi rakennustekniseen näkemyseroon tarvitaan alan asiantuntijan puolueeton arvio. Tyypillisiä kiistatilanteita ovat asuntokauppojen tai rakennusurakoiden yhteydessä ilmenevät tekniset kysymykset rakennuksen vauriosta, virheestä tai työsuorituksen asianmukaisuudesta.

Tavarantarkastus on asiantuntijaselvitys erimielisyyteen liittyvistä teknisistä asioista. Puolueettomia tavarantarkastuksia toteutetaan kuluttajille, asunto-osakeyhtiöille, rakennusliikkeille, rakennuttajille, rahoittajille sekä viranomaisille. Tarkastuksen sisältö on yksilöllinen, tapauskohtaisesti sovittu kokonaisuus. Se ei ota kantaa juridisiin seikkoihin, kuten esimerkiksi vastuukysymyksiin.

Kokenut HTT-tavarantarkastaja muodostaa nopeasti kokonaiskuvan tilanteesta, koko ajan puolueettomana pysyen.

Janne Jurvelin - HTT-tavarantarkastaja

HTT-tavarantarkastaja Janne Jurvelin

Olisiko tavarantarkastus ratkaisu ongelmaasi? Usein tavarantarkastuskertomus auttaa uhkaavassa tai jo vaikeaksi edenneessä riitatilanteessa esimerkiksi palauttamalla osapuolet neuvottelupöytään sovintoratkaisua etsimään.

Olen kokenut, helposti lähestyttävä ja kuunteleva tavarantarkastaja, joka on aidosti kiinnostunut selvittämään ratkaisevat tekniset yksityiskohdat. Voit lukea lisää taustastani täältä.

Kuulen mielelläni tilanteestasi.

Tavarantarkastaja on puolueeton tarkastuslautakunnan ohjesäännön ohjaama toimija

Tavarantarkastaminen on rakennusalalla tunnettua, arvostettua ja kunnioitettua toimintaa. Se perustuu tavarantarkastajalautakunnan toimintaa ja puolueettomuutta ohjaavaan ohjesääntöön, sekä sen määrittelemien vaatimusten täyttävien tavarantarkastajien korkeaan asiantuntemukseen.

Puolueettomuusvaatimuksen mukaisella kertomuksella on suuri painoarvo oikeudenkäynneissä. Tavarantarkastaja voi, tilanteesta riippuen, toimia oikeuden näkökulmasta sekä asiantuntijana että asiantuntevana henkilönä.

Keskuskauppakamarin tarkastuslautakunnan hyväksymät HTT-tavarantarkastajat ovat antaneet oikeudessa tavarantarkastajan vakuutuksen, sisältäen mm. salassapitovelvollisuuden.

Esimerkkejä tavaran­tarkastamisesta

Esimerkkitapaus 1
Kylpyhuoneremontin tavarantarkastus
Esimerkkitapaus 2
Rappaustyön tavarantarkastus
Esimerkkitapaus 3
10-vuotisvastuu­­tarkastus

Kylpyhuoneremontin tavarantarkastus

Liisa on teettänyt remontin kylpyhuoneeseen matkoilla ollessaan. Remontin valmistuttua ja kotiin palattuaan hän huomasi mielestään selviä rakennusvirheitä. Laatoissa oli hammastusta, saumoissa mutkaa ja suihkun jälkeen vesi ohjautui päinvastaiseen suuntaan kaivoon nähden.

Liisa kertoi asiasta urakointiyritykselle, mutta yritys oli sitä mieltä, että työ on tehty hyvän rakennustavan mukaisesti, alan termein perustellen. Liisa ei kuitenkaan hyväksynyt työtä ja jätti laskuakin maksamatta, koska hänen ja hänen rakennusmestarituttavansa mielestä työn laatu oli huono ja työn hintakin oli korkeampi kuin mistä oli sovittu. Rakennusmestari kehotti ottamaan yhteyttä tavarantarkastajaan. Ennen sitä Liisa kuitenkin vielä soitti kuluttajaneuvontaan ja myös sieltä kannustettiin häntä teettämään kattavan tavarantarkastuksen.

Tarkastus tehtiin urakoitsijan ja Liisan läsnä ollessa ja siitä laadittiin tarkastuskertomus. Kertomuksen perusteella työtä ei ollut tehty hyvän rakennustavan mukaan. Tarkastuksen jälkeen tarkastajalle kerrottiin osapuolten sopineen, että laatat puretaan, lattiaan tehdään uudet yleisten ohjeiden mukaiset kaltevuudet ja se laatoitetaan uudelleen. Osapuolet välttivät kalliit oikeustoimet!

Esimerkkitapaus on kuvitteellinen lyhennelmä tavarantarkastuksesta. Tavarantarkastus päättyy tarkastustilanteeseen, josta osapuolille toimitetaan tarkastuskertomus. Tarkastuksen jälkeen osapuolten sopimat toimenpiteet eivät kuulu tavarantarkastajalle. Tarkastaja ei siten ota näihin kantaa, ellei jälkitöiden asiantuntijana toimimisesta sovita erikseen kaikkien osapuolten kanssa.

Rappaustyön tavarantarkastus

As Oy:n omistamiin neljään kerrostaloon on tehty ison rakennusliikkeen alihankintatyönä eristerappaustyöt. Rappaustyön urakkahinta oli 1,5 miljoonaa. Rappaustöiden valmistuttua As Oy ei ollut tyytyväinen rappaustyön lopulliseen laatuun. Heillä oli tullut erimielisyyttä mm. rappauspinnan halkeilusta, pellityksien liitoskohdista, ikkunasmyygeistä ja rappauspinnan ainevahvuudesta, tasaisuudesta jne.

As Oy on reklamoinut rakennusliikettä useita kertoja ja asiasta on pidetty useita palavereita rakennusliikkeen kanssa. Rakennusliike on osittain korjannutkin puutteita, mutta kokonaisuudesta ei ole päästy yhteisymmärrykseen. Osapuolet olivat hankkineet asiassa omaa näkemystä vahvistamaan erinäisiä ulkopuolisia alan asiantuntijoiden lausuntoja.

As Oy:n isännöitsijä ja hallitus ovat päättäneet tilata tavarantarkastuksen, koska asia ei heidän mielestään enää etene. Tarkastuksen tilaajan kanssa sovitaan, että julkisivurappauksen hyvän rakennustavan mukaisuus esteettisestä näkökulmasta valitaan tarkastuksen sisällöksi. Lisäksi sovitaan, että rappauspinnan vahvuuden varmistamiseksi tehdään kolmeen satunnaisesti valittuun kohtaan rakenneavaus.

Tarkastukseen kutsutaan rakennusliikkeen edustaja, rappaustyön suorittaneen yrityksen edustaja sekä taloyhtiön isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja. Tarkastuskertomuksessa todetaan, että osa julkisivupinnoista ym. työstä ei ole tehty hyvän rakennustavan mukaisesti, mutta osa julkisivuista on alan vaatimusten mukaisia. Tarkastuksen jälkeen tarkastajalle kerrottiin osapuolten jatkaneen neuvotteluja asiasta kertomuksen ollessa kaikille apuna ja he olivat sopineet, että osa julkisivuista korjataan ja rapataan uudelleen.

Esimerkkitapaus on kuvitteellinen lyhennelmä tavarantarkastuksesta. Tavarantarkastus päättyy tarkastustilanteeseen, josta osapuolille toimitetaan tarkastuskertomus. Tarkastuksen jälkeen osapuolten sopimat toimenpiteet eivät kuulu tavarantarkastajalle. Tarkastaja ei siten ota näihin kantaa, ellei jälkitöiden asiantuntijana toimimisesta sovita erikseen kaikkien osapuolten kanssa.

10-vuotisvastuu­tarkastus

Rakennuttajayhtiö X on teettänyt hallinnoimissaan rivitaloyhtiöissä 10-vuotisvastuutarkastuksen yhteydessä lämpökuvauksen. Niiden laatija esittää raportissaan useita eri kohtia, joiden mukaan ulkoseinän yläpohjaliitoksessa ja perustusliitoksissa on liian suuria lämpövuotoja. Kohteen tehneen pääurakoitsijan Y mielestä vuodot eivät johdu virheellisestä rakenteesta, vaan laiminlyödyistä huoltotoimista asumisen aikana.

Rakennuttajayhtiö on päättänyt tilata tavarantarkastuksen sisällöllisesti siten, että rakenteita avataan kolmesta eri vuotokohdasta ja tarkastetaan lämmöneristyksen, tuulensuojan ja höyrynsulun asennuksen hyvän rakennustavan mukaisuus. Tarkastuksessa avataan sovitut seinäkohdat, dokumentoidaan kuvin ja sanoin tilanne ja laaditaan tarkastuskertomus.

Tarkastuksen johtopäätöksenä on, että höyrynsulkua ei ole tiivistetty ulkoseinärakenteena olevan elementin alareunasta hyvän rakennustavan mukaisesti. Tarkastajan osalta tehtävä päättyy tarkastustilaisuuteen, jonka lisäksi tarkastaja lähettää kaikille osapuolille yhtä aikaa tarkastuskertomuksen sen laadittuaan. Tarkastuskertomus toimii osapuolten jatkoneuvottelujen pohjana. Osapuolet päätyvät ratkaisuun, että lattiarajat tiivistetään, jonka jälkeen kuvaus uusitaan.

Esimerkkitapaus on kuvitteellinen lyhennelmä tavarantarkastuksesta. Tavarantarkastus päättyy tarkastustilanteeseen, josta osapuolille toimitetaan tarkastuskertomus. Tarkastuksen jälkeen osapuolten sopimat toimenpiteet eivät kuulu tavarantarkastajalle. Tarkastaja ei siten ota näihin kantaa, ellei jälkitöiden asiantuntijana toimimisesta sovita erikseen kaikkien osapuolten kanssa.

Tavarantarkastus tuo puolueettoman teknisen näkemyksen haastaviin tilanteisiin

Ole yhteydessä ja kerro tilanteestasi. Tutustun tapaukseenne luottamuksella ja aidosti kiinnostuneena.